Anglické jazykové certifikáty

patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, ústní projev, čtení a psaní – a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích.
Pro skládání jazykových zkoušek spolupracujeme s autorizovaným zkouškovým centrem CAMBRIDGE PARK 

Srovnání Cambridgeských zkoušek se Společným Referenčním Rámcem Rady Evropy:

SERR - Společný evropský referenční rámec odpovídající Cambridgeské zkoušky
A1 - Breakthrough -
A2 - Waystage Cambridge English: A2 Key (KET)
B1 - Threshold Cambridge English: B1 Preliminary (PET)
B2 - Vantage Cambridge English: B2 First (FCE)
C1 - Effective operational proficiency Cambridge English: C1 Advanced (CAE)
C2 - Mastery Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)

Společný Evropský Referenční Rámec Rady Evropy je obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodní standardy pro zpracování učebních osnov a jazykové zkoušky. Kompletní text dokumentu naleznete na: www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp

Starters, Movers, Flyers-Cambridge Young Learners English Tests

jsou vytvořeny pro děti mezi 7 - 12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Byly navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení (neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl/neprospěl").

Starters

Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny.
Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).
 

Movers

Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.
Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (7 minut).
 

Flyers

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé.
Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

Cambridge English: Key (KET)

Je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 250 hodin výuky. Je prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postupovat k vyšším úrovním.

Obsah zkoušky

 1. Čtení a psaní: 1 hodina a 10 minut
 2. Poslech: 30 minut
 3. Ústní projev: cca 8-10 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".

Cambridge English: Preliminary (PET)

Je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 2 roky (380 hodin) výuky. Testuje komunikativní kompetenci ve všech čtyřech jazykových dovednostech v běžných životních situací.

Obsah zkoušky

 1. Čtení a psaní: 1 hodina a 30 minut
 2. Poslech: 30 minut
 3. Ústní projev: cca 10 -12 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".

Cambridge English: First (FCE)

Je určen pro kandidáty, kteří absolvovali přibližně 4-5 let studia (500-600 hodin výuky). Je to celosvětově nejrozšířenější jazyková zkouška. Je uznávaná v mnoha profesních oborech (administrativa, bankovnictví, letectví, atd.) jako velmi dobrá kvalifikace znalostí anglického jazyka.

Obsah zkoušky

 1. Čtení a gramatika: 1 hodina a 15 minut
 2. Psaní: 1 hodina a 20 minut
 3. Poslech: 40 minut
 4. Ústní projev: 14 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".

Cambridge English: Advanced (CAE)

Je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou přibližně 7 let studia. Tato zkouška vykazuje vysokou úroveň znalostí anglického jazyka. Na mnoha britských univerzitách je tato zkouška nutným vstupním jazykovým požadavkem.

Obsah zkoušky

 1. Čtení a gramatika: 1 hodina a 30 minut
 2. Psaní: 1 hodina a 30 minut
 3. Poslech: 40 minut
 4. Ústní projev: 15 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Je nejvyšší ESOL Cambridge zkouškou Tato úroveň se velmi přibližuje jazykovým schopnostem rodilých mluvčí. Držitelé této zkoušky splňují jazykové požadavky na vstup na evropské univerzity, stejně tak jako při ucházení se o práci na poli EU.

Obsah zkoušky

 1. Čtení a gramatika:1 hodina 30 minut
 2. Psaní: 1 hodina 30 minut
 3. Poslech: 40 minut
 4. Ústní projev: 16 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 60 % z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".

vlajka 

Německé jazykové certifikáty

Mezinárodní jazykové zkoušky Goethe Institutu jsou světově známé a uznávané. Certifikáty jsou akceptované jako doklad znalosti dané úrovně jazyka většinou zaměstnavatelů či institucí. Jazykové zkoušky korespondují se Společným Evropským Referenčním Rámcem.

Srovnání Goethe-Zertifikat zkoušek se Společným Evropským Referenčním Rámcem:

SERR-Společný evropský referenční rámec  Goethe-Zertifikat
A1 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
A2 Goethe-Zertifikat A2
B1 Goethe-Zertifikat B1
B2 Goethe-Zertifikat B2
C1 Goethe-Zertifikat C1
C2 Goethe-Zertifikat C2: GDS
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Tato zkouška předpokládá elementární jazykové znalosti. Odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály podle Společného evropského referenčního rámce.

Jejím složením prokazujete, že:
- se dokážete jednoduchým způsobem dorozumět s lidmi, kteří mluví pomalu a zřetelně;
- dokážete pochopit a používat známé, běžně a často užívané výrazy a jednoduché věty (např. informace o vlastní osobě a rodině, o nakupování, o práci, o bližším okolí);
- umíte představit sebe i ostatní a klást jiným lidem otázky týkající se jejich osoby – např. kde bydlí, které lidi znají nebo které věci mají.

K dosažení této úrovně je třeba 80 až 200 vyučovacích hodin.

Goethe-Zertifikat A2

Tato zkouška prověřuje základní jazykové znalosti na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce.

Absolvováním zkoušky prokazujete, že:

- rozumíte větám a často užívaným výrazům v každodenních situacích a umíte je použít;
- se dorozumíte v jednoduchých, rutinních situacích, v nichž se jedná o výměnu informací o běžných a důvěrně známých tématech;
- umíte jednoduchými prostředky popsat svůj původ a vzdělání, přímé okolí a věci související s bezprostředními potřebami.

Na tuto úroveň se propracujete po 200 až 350 vyučovacích hodinách.

Goethe-Zertifikat B1

Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úspěšný kandidát této zkoušky:
- rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.;
- si umí poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích;
- umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají;
- dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

Goethe-Zertifikat B2

Zkouška z němčiny pro dospělé a od roku 2019 rovněž pro mládež. Tato zkouška dokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá čtvrtému stupni (B2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce.

Úspěšně složená zkouška dokládá, že:
- dokážete porozumět hlavnímu obsahu komplexních textů s konkrétními i abstraktními tématy i odborným diskusím v oblasti vlastní specializace;
- se dokážete dorozumět natolik spontánně a plynule, že můžete vést normální rozhovor s rodilými mluvčími, aniž byste vy nebo vaši partneři v rozhovoru museli vynakládat větší úsilí;
- se umíte jasně a detailně vyjadřovat k širokému spektru témat, objasňovat svá stanoviska k aktuálním otázkám a uvádět výhody a nevýhody různých možností.

Goethe-Zertifikat C1

Tato zkouška potvrzuje vysoce pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá pátému stupni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že:
- dokážete porozumět širokému spektru náročných delších textů a pochopit i implicitní významy;
- se umíte spontánně a plynule vyjadřovat, aniž byste často museli hledat slova;
- dokážete jazyk účinně a flexibilně používat ve společenském i pracovním životě nebo při vzdělávání a studiu;
- se umíte jasně, strukturovaně a podrobně vyjadřovat ke komplexním tématům.

Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) je zkouška z němčiny, která potvrzuje velmi vysoce pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá nejvyššímu stupni škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že:
- dokážete bez obtíží porozumět prakticky všemu, co v němčině čtete nebo slyšíte;
- dokážete shrnout informace z různých písemných a ústních zdrojů a přitom v souvislém projevu poskytnout odůvodnění nebo vysvětlení;
- se umíte spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a jste schopni dokonce i u komplexnějších témat volit jemnější významové odstíny.

Tento certifikát umožňuje zahraničním studentům přístup na německé univerzity a vysoké školy a slouží na mnoha místech jako jazykový doklad opravňující k výuce němčiny.

vlajka

Francouzské jazykové certifikáty

Mezinárodní jazykové zkoušky DELF a DALFjsou uznávány v České republice ve veřejné správě, na většině univerzit, stejně jako v mnoha soukromých podnicích. Je rovněž možné je uznat za platné v rámci programů podporovaných Evropskou unií. Zkoušky DELF a DALF jsou standardizované a světově uznávané.

Každý diplom DELF a DALF

 • odpovídá určité úrovni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • je udělován na základě výsledků série zkoušek, které jsou koncipované tak, aby bylo možné posoudit 4 komunikační schopností (porozumění písemnému textu, porozumění poslechu, ústní projev, písemný projev)

Srovnání DELF zkoušek se Společným Evropským Referenčním Rámcem:

SERR-Společný evropský referenční rámec  DELF zkoušky 
A1 DELF A1
A2 DELF A2
B1 DELF B1
B2 DELF B2
C1 DALF C1
C2 DALF C2
DELF A1

Jde o základní úroveň používání jazyka, o tzv. "objevování jazyka". Student na této úrovni je schopen reagovat jednoduchými větami: umí mluvit o sobě a o svém nejbližším okolí.

DELF A2

Tato úroveň posuzuje zvládnutí základů užívání jazyka. Student je zde již schopen řešit jednoduché úkoly každodenního života. Umí používat zdvořilostní fráze a reagovat na nejběžnější dotazy.

DELF B1

Na této úrovni jazyka se student stává méně závislým a mnohem lépe již reaguje: porozumí diskuzi a dokáže ji vést, je schopen vyjadřovat své názory a myšlenky. Poradí si i v nečekaných situacích každodenního života.

DELF B2

Uživatel je již jazykově téměř nezávislý a plynně argumentuje, je schopen obhájit svůj názor, rozvést určité stanovisko a vyjednávat. Na této úrovni student hladce zvládá společenskou komunikaci a dokáže opravit své chyby, které vedly k nedorozumění.

DALF C1

Uživatel je zcela nezávislý, komunikuje spontánně a bez problémů. Má rozsáhlou slovní zásobu, ve svém projevu dokáže vybrat vhodné výrazy. Vyjadřuje se bez váhání a srozumitelně, svou promluvu člení s logickou návazností, při komunikaci užívá i složitější jazykové struktury.

DALF C2

Na této úrovni se vyžaduje od uchazeče přesnost vyjadřování, naprostá srozumitelnost a využívání výrazů adekvátních jednotlivým situacím. Student musí být schopen vytvořit práce akademické úrovně.

JŠ LEVL languages

pondělí 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
úterý 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
středa 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
čtvrtek 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
pátek 8.00 - 12.00

JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY ⇒certifikát www.Jazykovky.cz
            Doporučení od studentů
 
 

Partneři